«АО «Шымкентмай», (место нахождения: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, БИН 931240000439, банковские реквизиты: ИИК: KZ24821XF95010000001, АО «Bank RBK», БИК: KINCKZKA, сообщает о том, что c 18 октября 2022 года начнется выплата дивидендов по привилегированным акциям АО «Шымкентмай» за 2021 год: - размер дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 60,56 тг. (шестьдесят тенге пятьдесят шесть тиын). - порядок и форма выплаты дивидендов - по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем перечисления на банковский счет и/или выдачи наличных через кассу Общества». "Шымкентмай" АҚ, (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 160019, Шымкент қ., Есіл көшесі, 1 құрылыс, БСН 931240000439, банктік деректемелері: ЖСК: KZ24821XF95010000001 «Bank RBK» АҚ, БСК SABRKZKA, 2022 жылғы 18 қазаннан бастап "Шымкентмай" АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу басталатыны туралы хабарлайды 2021 жыл: - қоғамның бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері - 60,56 тг. (алпыс теңге елу алты тиын). - дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны-қоғамның кассасы арқылы қолма-қол ақша беру арқылы дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бойынша".

 

 

Tel.: +7 7252 538382

E-mail: shymkentmay@donya.kz

     

 
МЕНЮ